Проект: “Млади изследователи на древността – изработване на културна карта на София”

Номер на проекта: BG051PO001/07/4.2-01/512


Цели на проекта:

 • Да обогати и разнообрази училищния живот на НГДЕК и партниращите училища с нови интересни и общественополезни извънкласни форми на работа.
 • Учениците да разгърнат творческия си потенциал в изследователската и практико-приложната работа с цел успешна професионална реализация.
 • Учениците да развият чувствителност към проблемите на средата, в която живеят, и отговорност за решаването им в рамките на колективни дейности.

В рамките на проект ученическата програма “Млади изследователи на древността – изработване на културна карта на София” обединява усилията на преподаватели от НГДЕК и външни експерти (изтъкнати историци и изследователи от СУ, Института за опазване на паметниците на културата и АИМ) за организиране на свободното време на преобладаващата част от учениците в НГДЕК в разнообразни форми на извънкласни дейности по програмата “Млади изследователи на древността”, обединени около темата “Изработване на културна карта на София.” Тази тема предполага координирането на извънкласната дейност на деца с различни способности и интереси, произтичащи от основния профил на гимназията. Тя ще бъде разпределена в четири теоретико-практични модули – по история и култура, по работа с изворов материал, по превод от и на западен език и по изработка на мултимедийни продукти със съответните им поддейности, обхващащи всички страни от създаването на културна карта на София.

Цели 1

Теоретико-практичен образователен модул по история и култура на София включващ лекционни цикли по история и култура, разпределени в четири подтеми:

 • “Културна история на Сердика в тракийската епоха”
 • “Златната епоха” на Сердика-Триадица-Средец 4-6 в.”
 • “Животът на средновековна Сердика 6-10 в.
 • “София в средновековната българска литература и фолклора 11-14 в.”

Резултати 1

Теоретико-практичен образователен модул по история и култура на София, проведен в гр. София с 222 участници, с начало 03.10.2008 по график.

Проведени бяха ежеседмични семинарни занимания с различни специфични задачи и прилагана методика съобразно възрастовата група на участниците по предвидените под-теми. Първо бяха разработени лекционните материали, които впоследствие бяха представени на участниците в отделните курсове. Съобразно своите интереси и способности учениците бяха ангажирани в голям брой практически дейности в няколко работни групи, които проучваха “Пътеписи за балканските земи”, карти на антична София с цел да съставят подробен план на града; релефи на “arena di Sofia” с цел реконструкция на релефи по запазени фрагменти, реконструкция на софийска сграфито керамика и др.

В реузлтат на тази дейност са получени следните крайни продукти:

 • „Забравената София”, в: Историческо бъдеще, 1-2, 2007, с. 3-40 (общо представяне на централните „забравени” културни и исторически факти в историята на Сердика-Средец-София)
 • Credo quia absurdum., in: Mediaevalia 3, S., 3009 (статия, концентрирана върху проблемите на изследването на Едикта на толерантността от 30 април 311 г. и Сардикийкия събор през 343/7 г).
 • Елена от София? или един възможен отговор на въпроса: „Защо Константин е наричал Сердика „негов Рим” (съавторство с Й. Табов, под печат).
 • Забравената София Първа част (ръкопис 270 стр.) в монографията „Белите полета в българската културна памет” (под печат, Военно издателство, С.)
 • Цикъл лекции, посветени на историята на София в рубриката „Електронна енциклопедия” по БНР „Христо Ботев” (излъчен двукратно през 2009 г.)

В резултат на самостоятелната си работа по проекта учениците създадоха следните продукти:

 • Опис на основните легенди, свързани с името на град София.
 • Опис на споменаванията на Сердика от античните и ранносредновековните автори.
 • Опис на посочването на София в античните карти, след издирване в големите картографски сайтове със свободен достъп и наличните атласи в България.
 • Писмени разработки на ученици от профил история в 11 клас, свързани с историята на София – „Сердика, Средец и кан Крум”, „София и свети Йоан Рилски”
 • Мултимедийна презентация за София като столица на България;

Цели 2

Демонстрационни семинари, които включват:
Визуално представяне на основните софийски исторически паметници – Неолитно селище, Амфитеатър, Двореца на Константин Велики, Ротондата „Св. Георги”, Базиликата „Св. София”, новооткритата базилика. в Южния парк и др.; църквите и манастирите в т. нар. „Софийска Света гора”.
Паралели на древната история на София и историята на други забележителни европейски градове чрез снимков, картографски и филмов материал, илюстриращ основни компоненти на лекционния цикъл и поставящ паметниците на древна София в европейски контекст.

Резултати 2

Дейността протичаше паралелно с лекционния курс, като бе приложена и практиката “ученици обучават ученици”. Част от материалите бяха подготвени от участниците в проекта от 11 клас и бяха демонстрирани на няколко занимания пред участниците от осми клас.
Материали, издадени във връзка с конкретната дейност:

 1. Художествена реконструкция на мозайките от базиликата „Света София” – 4 картини
 2. Художествена реконструкция на София в представите на пътешествениците от 19 в. – 1 картина
 3. Художествени фотографии на централни антични обекти в София („Св. Георги” и Св. София”) и най-значимите раннохристиянски паметници около София, свързани с ролята на града като митрополитски център (Еленската базилика, Беловската базилика, Червената църква) – фотографии, определени като най-сполучливо отразяващи значимостта на обекта и съвременното му състояние и популярността му като обект на културния туризъм.

Цели 3

Теренни наблюдения и проучвания на достъпните антични и средновековни обекти в столицата (вж. Дейност 2). След всеки лекционен и демонстративен цикъл учениците ще посетят достъпните обекти на територията на София и нейните околности по следния график:

 • 05. 2008г. – древни паметници (неолит-античност)
 • 10. 2008 г. – средновековни паметници в София и околностите
 • 03-04 2009 г. – обекти от Софийската Света гора

Резултати 3

В хода на тази дейност част от участниците посетиха организирано с учебна цел църквата св. София, и Рилския манастир през м. октомври 2008г., Кремиковския манастир през м. ноември 2008г. и направиха културна обиколка по обектите, съхранени от античността и средновековието в центъра на София през м. април 2009г. Културната обиколка включваше и представители на ученици и учители от португалската художествена гимназия “Аурелия де Суса”от гр.Порто и датския “Тистед гумназиум” от гр. Тистед, които са партньори на НГДЕК по проект “Измерения на европейското единство” по програма Коменски.

Цели 4

Работа с оригинални гръцки и латински извори. В този модул се предвижда селекция на изворовия материал за историята на София; запознаване с разликите между нормите на класическия и средновековния гръцки и латински език. Превод на най-важните гръцки и латински извори на български език; сравнение на получените данни с тези от другите форми на работа.

Резултати 4

В този модул се осъществи селекция на изворовия материал за историята на София и превод на някои важни латински извори на български език с цел сравнение на данните от античните извори с историческите им интерпретации. Дейността се осъществи в две форми: лекционен курс от 16 часа и научно ръководство на ученици, които работиха самостоятелно над преводите на латинския текст.

Цели 5

Теоретико-практичен модул по превод от и на английски, немски и френски езици. Учениците ще бъдат въведени в специализираната лексика на научната историческа проза, както и в терминологията, описваща паметниците на културата. Ще получат теоретична подготовка в областта на превода от и на западен език. Ще осъществят преводи на подбрана в хода на изпълнение на предходните дейности вторичната научна литература за историята на София от западен език. Превод на най-сполучливите разработки, създадени в другите модули на западен език.

Резултати 5

В хода на тази дейност учениците се запознаха със специализираната лексика на научната историческа проза, както и с терминологията, описваща паметниците на културата. Те получиха теоретична подготовка в областта на превода от и на западен език. Работиха по превод на исторически и философски студии и книги, засягащи периода на Сердикийския събор. Освен това групите по английски език преведоха обобщения материал от проучванията, извършени в хода на изпълнение на дейности в другите модули, и го организираха в мултимедийна презентация “Уникалното лице на София”, което бе представено пред ученици от НГДЕК и представители от португалската гимназия “Аурелиа де Суса” и датската гимназия “Тистед гимназиум, които бяха на посещение в НГДЕК в рамките и на проекта по програма Коменски “Измерения на европейското единство”.
Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност:

Цели 6

Организиране, провеждане и обработка на материалите конкурс за литературно или историческо есе:

Резултати 6

Дейност 6

Цели 7

Ателиета за маркетинг на културни паметници с помощта на информационни технологии. Модулът предвижда теоретична подготовка и практически занимания със специализиран софтуер за предпечатна подготовка и обработка на фото и видео материали, средства за създаване на Уеб страници. Значимостта на този модул се обуславя от слабо застъпената в редовните часове подготовка по ИТ, важността й за бъдещата професионална реализация на учениците, както и за изработването на крайните продукти на проекта.
Изготвяне на кратки мултимедийни продукти, отразяващи етапите на проектните дейности; web site на проекта.
Изготвяне на материали за популяризация на проектните дейности и идеи (флаери, плакати, дискове с материали от фотоконкурса и кратката мултимедия „Разходка из древна София”, порт-фолио с материали от конкурсите).

Резултати 7

В хода на тази дейност учениците получиха теоретична подготовка и практически занимания със специализиран софтуер за предпечатна подготовка и обработка на фотоматериали. Подготвени и реализирани материали:

 • Мултимедийна презентация: “София между XIX и XX век – европейски дух и традиция”
 • Мултимедийна презентация: “София – град на толерантността”
 • Сайт на проекта

Цели 8

Подготовка и провеждане на две конференции, отбелязващи етапите на развитие на проекта - “София в Античния свят” и „София - нашият Рим”.

Резултати 8

В първоначалния график обучителните и проучвателни дейности следваше да приключат към края на м. април 2009 г., когато възнамерявахме да проведем научна конференция, посветена на датата 30 април, около която тематично са организирани изследванията на работните групи. На тази дата през 311г. пр.Хр. от Сердика император Галерий издава първообраза на прочутия Едикт на толерантността, прогласен две години по-късно от Константин Велики в Медиоланум (т.нар. Медиолански или Милански едикт). Конференцията “София в античния свят” щеше да увенчае работата на участниците в проекта като същевременно постави началото на ново честване в празничния училищен календар: ‘София – столица на толерантността’.
Тъй като основните събития, свързани с проектните дейности, бяха посветени на паметни дати от историята на София, промяната на календара на проектните дейности (началото на проекта бе отложено) сериозно затрудни тяхното осъществяване и осуети най-вече провеждането на конференциите и обявяването и отчитането на конкурсите, които бяха лишени от логическата си връзка с честваните събития.
За да избегнем донякъде този негативен развой:

 1. След сключването на договора през м. юли 2008г. започнахме подготовката (през лятната ваканция!) на празнична конференция по случай 17 септември, деня на София, която се проведе в сградата на Музикалното училище пред всички ученици и преподаватели от НГДЕК. На този форум, наред с тематичните акценти, свързани с празника (представяне на най-успешните ученически разработки по темите “Символиката в името на София”, “Обявяването на София за столица” и доклада на г-жа Вачкова за Сердикийския събор и събитията около издаването на едикта на Галерий), целевата група получи информация за ролята и функциите на Европейския социален фонд, целите, логиката и организацията на проекта“Млади изследователи на древността. Културна карта на София”, както и конкретните научни задачи и дейностите, в които ще се включат участниците в проекта проекта.
 2. Въпреки че се падаше в средата на проектните дейности, на 26 април 2009г. проведохме ден на София, на който присъстваха и наши чуждестранни гости. На този форум бяха представени част от материалите, изработени по проекта. Мултимедийната презентация “София – столица на толерантността” получи много висока оценка и колегите от “Аурелия де Суса” и “Тистед гимназиум” взеха продукта, с намерение да го използват като обучителен материал по археология, история и култура в своите училища, които също имат хуманитарен профил.
 3. Планираме да осъществим конференция по случай 30 април 2010 г., вече извън рамките на проекта, но с материалите, сбрани и изготвени в рамките на проекта, както и подобни представяния да станат част от традиционните за НГДЕК мероприятия.

Цели 9

Периодични семинари, информиращи училищната и по-широка общественост за хода на дейностите по проекта.

Резултати 9

Дейност 9