Училищен правилник, заявления, молби и др.

Нормативни документи на НГДЕК

Училищен правилник на Националната гимназия за древни езици и култури “Константин Кирил Философ”.

Статут за учебно-методическата дейност на СУ „Св. Климент Охридски“ и Националната гимназия за древни езици и култури.

Правилник за приложение на статута на асоциирания лицей Национална гимназия за древни езици и култури ”Константин Кирил Философ” към СУ „Св. Климент Охридски“.

Закони, наредби и правилници на Министерство на образованието и науката

Закон за народната просвета.

Закон за предучилищното и училищното образование.

Правилник за прилагане на Закона за народната просвета.

Наредба № Н-5 от 08.09.2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата.

Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.

Наредба № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити.

Заявления и молби на ученици