Курсът на обучение в гимназията е петгодишен /VIII-ХII клас/ и протича в две степени - гимназиална и лицейна.
Първата степен /VІІІ-Х клас/ осигурява балансирано обучение между хуманитарните и общообразователните дисциплини със засилено изучаване на езици - древни и съвременни. През първата степен се изучават специалните и общообразователните предмети.
Втората степен /ХІ-ХІІ клас/ осигурява задълбочена и целенасочена подготовка, осигуряваща плавния преход между средното и висшето образование.През втората степен се изучават само специалните и профилиращите предмети.

Националната гимназия за древни езици и култури е хуманитарна гимназия със засилено изучаване на древни езици и култури. Тя има статут на Национален класически лицей към СУ "Св.Климент Охридски" по решение на Академичния съвет на СУ "Св.Климент Охридски"от 07.12.1994 г.
Минималният брой на учениците в една паралелка в гимназията е 18 души, а максималният брой - 24 съгласно Наредба №9 на Министерство на културата.
Паралелките могат да се делят на групи по следния начин:

  • при обучението по латински, старобългарски, старогръцки и другите езици - от 9 до 12 ученици.
  • при профилирано обучение в ХІ и ХІІ клас - от 5 до 12 ученици.

Завършване на образователна степен

След успешното завършване на VІІІ клас учениците от Националната гимназия за древни езици и култури получават свидетелство за завършено основно образование по образец, утвърден от Министерството на образованието.
Завършилите успешно гимназиалната степен /VІІІ-Х клас/ имат право да продължат образованието си в лицейната степен /ХІ-ХІІ клас/ на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ", като задължително изберат един от профилите от учебния план.
Завършилите успешно лицейната степен на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" защитават дипломна работа пред комисия, определена със заповед на директора на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" или на декан на факултет на СУ "Св.Климент Охридски".

Завършилите успешно лицейната степен на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" полагат задължителните държавни зрелостни изпити съгласно изискванията на Министерството на образованието и науката.
След успешно завършване на ХІІ клас, след успешната защита на дипломна работа и след успешното полагане на задължителни държавни зрелостни изпити учениците получават диплома за завършено средно образование по образец, утвърден от Министерството на културата.

Учебни предмети

Учебните предмети в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" се делят на специални и общообразователни.

Специалните предмети са хуманитарните предмети, чуждите езици и профилиращите предмети.Специалните предмети отговарят на целите и задачите на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ". Те характеризират вида на училището.
Общообразователните предмети са природоматематическите предмети.

В свободноизбираемата подготовка са включени спорт, кръжоци, клубове, секции, хорови и театрални състави.

Програмите, по които се изучават, покриват изискванията на Министерството на образованието и науката, но са специфични за Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" и се утвърждават от съответните факултети на СУ "Св. Климент Охридски" и от Министерство на културата съгласно изискванията за общообразователния минимум и разпределението на учебното време.

Специални предмети в гимназията са: латински език, старогръцки език, старобългарски език, история, литература, история на културата, музика и философия.

Учебната практика се провежда в учебните дни, предвидени от Министерството на образованието и науката за екскурзии, и в извънучебните седмици, определени в настоящия план.По време на учебната практика се провеждат лекции, беседи и упражнения от учителите по съответните дисциплини.Учебната практика се утвърждава със заповед на директора на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ". Повече за нея ще намерите на страницата Извънкласни дейности