Пресиян Борисов

Старогръцки език

Завършил НГДЕК през 2004 г.

Бакалавър по класическа филология с професионална квалификация учител по латински и старогръцки език и преводач с класически езици (2008 г.).

Магистър по българска филология – старобългаристика (2009 г.).

Доктор по филология (старобългарски език) (2014 г.).

Преподавател в НГДЕК по латински (2008-2009 г.), по старобългарски (2011-2012 г.) и по старогръцки език (от 2009 г. досега).

Води курс (свободноизбираема подготовка) по санскрит (от 2008 г. досега, с прекъсвания).

Ползва латински, старогръцки, старобългарски, санскрит, английски, руски и немски.

Старогръцки език