проф. Мирена Славова

Старогръцки език
  Мирена Славова е завършила класическа филология в Софийския университет през 1981 г. Придобива докторска степен с дисертация на тема „Диалектът на мегарските понтийски колонии и рецепцията на елинистическото койне“ през 1988 г. Доктор на филологическите науки (2004 г.) с дисертация на тема „Фонетика на гръцките надписи от България“. От 2007 г. е професор по класически езици (старогръцки език) с хабилитационен труд „<I> диграфите в тракийски език“. От 2005 до 2015 г. е ръководител на Катедрата по класическа филология. Стипендиант на фондация „Онасис“ в Атина (2002 г.) и „Мелон“ (2006 г.) в Американския изследователски институт в Истанбул. Основните ѝ научни интереси са в областта на старогръцкото езикознание – фонетика, морфология, лексикология, етапи и историческо развитие на езика, ономастика, езикът на старогръцките надписи, както и езиковата ситуация и културата на Балканите в античността. Преподавателската ѝ работа обхваща курсове по фонетика и морфология на старогръцкия език, старогръцки език и автори (драма и проза), старогръцки език за начинаещи.

За творческа биография виж тук.

e-mail: mirenaslavova@gmail.com
служ. тел.: 9308 490, 9308 341
служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФНКФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” №15, София, п.к. 1504

Mirena-Slavova.jpg

Старогръцки език