Ангелина Чипева

История на културата

Завършва НГДЕК през 2008 г., след което продължава образованието си в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Културология”.

Понастоящем е редовен докторант към катедра „История и теория на културата”, Философски факултет, СУ.

Интереси: Елада, Рим, Византия, Средновековна България, Средновековна Западна Европа, религиозни култове и практики, святост, реликви, власт, идентичности, Другост и др.

Владее английски, немски, латински, старогръцки и старобългарски.

Chipva.jpg


История на културата