Кандидатите за приемни изпити след VII клас полагат:

 1. писмен изпит по български език и литература от национално външно оценяване - изпитът се полага в училището, в което се осъществява обучението на учениците в VII клас.
 2. писмен изпит по история и цивилизации, който ще се се проведе на 27 юни 2021г. от 10:00ч. в корпус 1 на НГДЕК - ул. Баба №16, кв. Модерно предградие.

      Изпитът по история и цивилизации е върху новото учебно съдържание за VII клас. Чрез задачите се проверяват уменията за работа с различни видове текст, за разграничаване  научно от художествено описание, за ориентиране по картата на България, Балканския полуостров и Европа. Също така за свързване на текст с илюстрация, за усвояване знания за постиженията на видни български творци, за свързване на исторически събития с изучени литературни произведения и др. Всяка година гимназията ни организира безплатни консултации за приемния изпит, които се провеждат в рамките на една седмица (през април и юни) от преподавателите ни по история и цивилизации и са достъпни за всички кандидат-осмокласници.

Консултации за приемния изпит с преподаватели от гимназията няма да се провеждат. Материалът за изпита няма да бъде намален. Помагалото ще помогне на всеки кандидат да се подготви по отличен начин за нашия изпит.

Продължителността на изпита е 3 астрономически часа. Оценяването на кандидатите на изпита по история и цивилизация се извършва от комисия, определена със заповед от директора на гимназията. Резултатите от приемния изпит се обявяват в срок до 2 юли на официалния сайт.

Ученици от VІІ клас, получили оценка от мн. добър 5.00 до отличен 6.00 след заключителния етап от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на състезанието по български език и литература (олимпиадата по БЕЛ), могат да представят документ, издаден от Министерството на образованието и науката (МОН), удостоверяващ получения от тях резултат, за участие в класирането. През настоящата учебна година учениците ще трябва да се явят на приемния изпит в НГДЕК и на националния кръг на олимпиадата, след което ще могат да изберат по-високата оценка за участие в класирането.

Образуване на бала:

 1. годишна оценка по български език и литература с коефициент 1 (максимални 50 точки);
 2. годишна оценка по история и цивилизации с коефициент 1 (макс. 50 т.);
 3. удвоена оценка от външното оценяване по български език и литература (2 Х 100 т. - макс. 200 т.);
 4. удвоена оценка от изпита по история и цивилизации, проведен в НГДЕК (2 Х 100 т. - макс. 200 т.);

   Максимален бал: 500 точки (6.00).

*Класирането за НГДЕК е вътрешно и не е необходимо да търсите за отбелязване нашето училище в списъците с другите при кандидатстването.

  Прием след 8. клас:

  Приравнителните изпити се провеждат за постъпване в IX клас на Националната гимназия за древни езици и култури само след обявени места в края на месец юни. Изпитите са по латински език и по история и цивилизации по установен конспект върху материал от VIII клас и се провеждат в началото на месец септември.

  1. Молба и удостоверение за завършен VIII клас в годината на кандидатстване.
  2. Успехът от приравнителните изпити да е най-малко много добър /4.50/.

  Може да задавате своите въпроси относно приема на: ngdek.priem@gmail.com  Прикачени файлове

  2111683118.jpg