Кандидатите за приемни изпити след 7 клас полагат:

 1. писмен изпит по български език и литература от национално външно оценяване - изпитът се полага в училището, в което се осъществява обучението на учениците в VII клас.
 2. писмен изпит по история и цивилизации, който ще се се проведе на 20 юни 2020г. от 10:00 ч. в корпус 1 на НГДЕК - ул. Баба №16, кв. Модерно предградие.

      Изпитът по история и цивилизации е върху новото учебно съдържание за VII клас. Той се провежда върху първите две теми от него: Българско възраждане (XVIII-XIX в.) и България от Освобождението до края на Втората световна война, като акцентът се поставя върху междупредметните връзки, усвояването на ключови компетентности и знания в сферата на българската култура и литература през изучаваните епохи. Чрез задачите се проверяват уменията за работа с различни видове текст, за разграничаване  научно от художествено описание, за ориентиране по картата на България, Балканския полуостров и Европа. Също така за свързване на текст с илюстрация, за усвояване знания за постиженията на видни български творци, за свързване на исторически събития с изучени литературни произведения и др. Всяка година гимназията ни организира безплатни консултации за приемния изпит, които се провеждат в рамките на една седмица (през април и юни) от преподавателите ни по история и цивилизации и са достъпни за всички кандидат-осмокласници.

Продължителността на изпита е 2 астрономически часа. Оценяването на кандидатите на изпита по история и цивилизация се извършва от комисия, определена със заповед от директора на гимназията. Резултатите от приемния изпит се обявяват в срок до 26 юни в сградата на гимназията и на официалния сайт.

Ученици от VІІ клас, получили оценка от мн. добър 5.00 до отличен 6.00 след заключителния етап от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на състезанието по български език и литература (олимпиадата по БЕЛ), могат да представят документ, издаден от Министерството на образованието и науката (МОН), удостоверяващ получения от тях резултат, за участие в класирането.

Образуване на бала:

 1. годишна оценка по български език и литература с коефициент 1 (максимални 50 точки);
 2. годишна оценка по история и цивилизации с коефициент 1 (макс. 50 т.);
 3. удвоена оценка от външното оценяване по български език и литература (2 Х 100 т. - макс. 200 т.);
 4. удвоена оценка от изпита по история и цивилизации, проведен в НГДЕК (2 Х 100 т. - макс. 200 т.);

   Максимален бал: 500 точки (6.00).

* Класирането за НГДЕК е вътрешно и не е необходимо да търсите за отбелязване нашето училище в списъците с другите при кандидатстването.

  Прием след 8 клас:

  Приравнителните изпити се провеждат за постъпване в IX клас на Националната гимназия за древни езици и култури само след обявени места в края на месец юни. Изпитите са по латински език и по история и цивилизации по установен конспект върху материал от VIII клас и се провеждат в началото на месец септември.

  1. Молба и удостоверение за завършен VIII клас в годината на кандидатстване.
  2. Успехът от приравнителните изпити да е най-малко много добър /4.50/.


  Прикачени файлове

  2111683118.jpg