Национална гимназия за древни езици и култури „Свети Константин Кирил Философ“, България

Изберете и попълнете заявление-декларация за вашия вид стипендия

  • за  постигнати образователни резултати
  • за  подпомагане на ученици с трайни увреждания
  • за  ученици без родители (сираци)
  • за  ученици с един родител
  • за  постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласна и извънучилищна дейност

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СЛЕД КАТО ИЗТЕГЛИТЕ И ПОПЪЛНИТЕ ГОРНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

МОЖЕ ДА ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ПОРТАЛА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ТУК