Виолина Христова

Български език и литература

       Виолина Христова завършва специалност „Българска филология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2021 г. и продължава образованието си в магистърската програма по Старобългаристика към Факултета по славянски филологии.

Научните ѝ интереси са в областта на историята на езика, старобългарския език и литература, както и на новата българска литература.

        По време на следването си участва в научни проекти като „Новата земя. Места и маршрути в българската белетристика от 90-те години на 19 век (учебен сайт/уеб приложение с дигитални карти“, както и в конференции – „Климентови четения за млади изследователи“ – в резултат на които е и публикацията ѝ:

Христова 2021: Христова, Виолина. „Ексцесии на страданието: пренос на мотиви от мъченическото житие в художествената литература“. – Климентови четения за млади изследователи. Том 2. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021, 39-44.

        Автор е и на дипломна работа на тема: „Стратегии и подходи при превод на оригинални старобългарски текстове на СБЕ (Върху слова на Григорий Цамблак)“.

Имейл: violina_hristova@abv.bg

Български език и литература