Александра Димитрова

Латински език

Биографични данни

2008-2013 следва и завършва специалност „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Специализация: история на Стария свят). 

2010-2011 едногодишна специализация в Института за стара история и науки за древността, папирология и епиграфика (Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik.) на Виенския университет (Universität Wien).

2013-2016 следва и завършва магистърска програма по Класическа филология  в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Магистърска теза: „История на понятието „misericordia“ в литературата за идеалния владетел (I в. пр. Хр. – V в. сл. Хр.)“

Публикации

„Религиозната реалия lūstrum в частния и обществения живот на древните римляни“ В „Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“, 2016.
„Само утешение ли е „Утешение към Полибий“ от Сенека? Коментар върху жанровата принадлежност на текста“ В: „Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и изтока“, Т. IX, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 37-58.
„Шест значения на misericordia в текстовете на Тацит“ В: „XIV Научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във ФКНФ“, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, 71-78.
„A seeming contradiction in the use of misericordia in Seneca's De clementia“ В: „Zbornik tretje regionalne študentske konference Proceedings of the Third Regional Student Conference“, Ljubljana, Narodni in univerzitetni knižnici v Ljubljani, 2018, 150-156.
„Нарушенията на Lex Villia Annalis в cursus honorum на Октавиан Август“. Публикувана е в списанието Studia Iuridico-Historica (Книжка 6, година VI, 2017), издание на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, достъпно онлайн на адрес: https://sih.swu.bg/journal.
„Misericordia“ от Сенека към Августин – континюитет и преосмисляне на владетелската добродетел“. Включена е в Том I на „Климентови четения за млади изследователи“, София, Университетско издателството „Св. Климент Охридски“, 2019, 9-26.
Латински език