д-р Марта Методиева

Латински език

 Марта Методиева е преподавател, преводач и редактор. В продължение на 5 години преподава латински и римска литература в НБУ, а понастоящем в НГДЕК „Св. Константин Кирил философ” и в СУ „Климент Охридски”. Преводач е на множество статии и на три книги от английски и от френски. Сред тях е произведението на френския професор по право от сръбски произход Свободан Милачич, „От ерата на идеологията, към ерата на политиката”. В последните три години е докторант към Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ към БАН, секция култура и литература. На 30 октомври 2019г. защитава успешно дисертационен труд на тема „Гръко-римската античност в българската книжнина (края на XVIII - първата половина на XIX век)“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

 Смята майчинството и професията си на учител за двете най-важни занимания в живота си.Латински език