доц. д-р Веселина Вачкова

История и история на културата

  Учител по история и история на културата в НГДЕК. Магистър по история, история на културата и френски език, доктор по история и директор на Историческия музей в Перущица.

Монографии:
Сердика е моят Рим. Градският облик и ролята на Сердика (ср. III в. – ср. VI в.) Serdica is my Rome. The Urban Image and the Role of Serdica (mid-3rd – mid-6th c. AD), Sofia, 2012 (билингва)
– Белите полета в българската културна памет. София, Военно издателство, 2010
– Les images et les réalités des frontières en Europe médiévale (III–XI s.). Sofia, Gutenberg, 2006
– Симеон Велики – пътят към короната на Запада. София, Кама, 2005
– Традиции на свещената война в Ранна Византия. София, Гутенберг, 2004
Въображаеми и реални граници в Ранносредновековна Европа. София, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2001
Съавтор в шест колективни монографии; редактор и издател на сборници от международни научни конференции и юбилейни сборници
Няколко следдокторски специализации, три от които с изследователска стипендия A. Mellon в Париж.

e-mail: v. vachkova@gmail.comИстория и история на културата