гл. ас. д-р Симона Самуилова

История и цивилизации
  • 2000 г. – завършва НГДЕК
  • 2004 г. – бакалавър по археология в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, професионална квалификация „историк-археолог“, специализация по тракийска археология
  • 2005 г. – магистър по археология в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
  • 2016 г. – "доктор" по история след защита на дисертация на тема: "Образователните обменни програми в публичната дипломация на САЩ спрямо ФРГ и НРБ: цели и резултати“ към Института за исторически изследвания на Българска академия на науките
  • Автор на монография, научни и научно-популярни статии, съавтор на учебник по история и цивилизации за 12-ти клас (профилирана подготовка)
  • Главен асистент в секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ на Института за исторически изследвания при Българска академия на науките
  • Член на Съюза на учените в България
  • Научни интереси: съвременна история, международни отношения през Студената война, публична дипломация

e-mail: s_samuilova@yahoo.com

История и цивилизации