гл. ас. д-р Светослав Живков

История и цивилизации

Биографични данни

 • 1997 – средно образование в VII СОУ „Св. Седмочисленици“, София
 • 2003 – магистър по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2007 – бакалавър по политология във ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2010 – доктор по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Тема на дисертацията: „Прогресивнолибералната партия в България (1899-1915)

Преподавателска дейност

 • 2006-2007 учител по история в ЧПГЧО „Челопеч“, с. Челопеч, Софийска област
 • 2007-2010 учител по история, свят и личност и история на културата в Гимназия „Балканика“, София
 • 2007-2010 хоноруван асистент в Катедра „История на България“ в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2010-2011 редовен асистент в Катедра „История на България“ в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2011 – главен асистент в Катедра „История на България“ в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
Специализации:
 • 2008 Република Сърбия – едномесечна специализация във Философския факултет на Белградския университет по програмата за обмен на докторанти.

Четения:

 • Нова българска история (семинари) – задължителна дисциплина в бакалавърската програма на специалности История-редовно, Минало и съвремие на Югоизточна Европа, История и география, История и философия, Архивистика и документалистика, Етнология към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • Българската икономика (1878-1944) – избираема дисциплина в специализация „Нова и съвременна българска история“ на бакалавърската програма на специалност История-редовно.
 • Българските избори (1879-1940): Системи и практики – избираема дисциплина в Магистърска програма „Модерна България“ към ИФ.
 • Българската икономика в междувоенния период (1919-1939) – избираема дисциплина в Магистърска програма „Стопанска и социална история“
 • Политическите системи на България и Сърбия (кр. ХIХ – нач. ХХ в.) – факултативна дисциплина в рамките на пилотния проект за дистанционно обучение на студенти от магистърските програми в ИФ.
Членство в научни организации:
 • Международна асоциация по българистика (член на УС)
 • Кооперация „ИФ-94
Проекти:
 • „Миналото в криза. Изследване на развитието на българската историческа наука в условията на преход (1985 – 2011)“ по Фонд Научни изследвания към МОН (ръководител)
 • „Collegium Historicum. Програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, постдокторанти и млади учени в ИФ на СУ”. Към Европейски социален фонд 2007 – 2013, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
 • „Описване, дигитализиране и анализ на документи за българската история, сръбската и югославската история от архива на Сърбия, архива на Югославия, архива на Белград и военния архив на Сърбия“
 • „Алманаси, годишници и доклади на Княжество и Царство България (1878 – 1939)“ по SUDigital – дигитални ресурси за проучване, опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство“ по Фонд Научни изследвания към МОМН
 • „Международна асоциация по българистика“ по УКХ „Алма Матер“
Научни интереси:
 • Нова българска история – политическа система, политически партии, избори и изборно законодателство, икономика

Избрани публикации:

Книги и учебни помагала:

 1. Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим! София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, 478 с.
 2. Войната такава, каквато беше. България в Балканската война 1912 – 1913. Албум (съавторство с В. Янчев, Вл. Станев и Л. Юруков). София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2012.
 3. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда . Наръчник за учители. София, МОМН, 2013, 225 с. (в колектив)

E-mail: szhivkov@uni-sofia.bg

Прочети още тук.

Sv-Jivkov.png

История и цивилизации