гл. ас. д-р Светослав Живков

История и цивилизации

Биографични данни

 • 1997 – средно образование в VII СОУ „Св. Седмочисленици“, София
 • 2003 – магистър по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2007 – бакалавър по политология във ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2010 – доктор по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Тема на дисертацията: „Прогресивнолибералната партия в България (1899-1915)

Преподавателска дейност

 • 2006-2007 учител по история в ЧПГЧО „Челопеч“, с. Челопеч, Софийска област
 • 2007-2010 учител по история, свят и личност и история на културата в Гимназия „Балканика“, София
 • 2007-2010 хоноруван асистент в Катедра „История на България“ в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2010-2011 редовен асистент в Катедра „История на България“ в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2011 – главен асистент в Катедра „История на България“ в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
Специализации:
 • 2008 Република Сърбия – едномесечна специализация във Философския факултет на Белградския университет по програмата за обмен на докторанти.

Четения:

 • Нова българска история (семинари) – задължителна дисциплина в бакалавърската програма на специалности История-редовно, Минало и съвремие на Югоизточна Европа, История и география, История и философия, Архивистика и документалистика, Етнология към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • Българската икономика (1878-1944) – избираема дисциплина в специализация „Нова и съвременна българска история“ на бакалавърската програма на специалност История-редовно.
 • Българските избори (1879-1940): Системи и практики – избираема дисциплина в Магистърска програма „Модерна България“ към ИФ.
 • Българската икономика в междувоенния период (1919-1939) – избираема дисциплина в Магистърска програма „Стопанска и социална история“
 • Политическите системи на България и Сърбия (кр. ХIХ – нач. ХХ в.) – факултативна дисциплина в рамките на пилотния проект за дистанционно обучение на студенти от магистърските програми в ИФ.
Членство в научни организации:
 • Международна асоциация по българистика (член на УС)
 • Кооперация „ИФ-94
Проекти:
 • „Миналото в криза. Изследване на развитието на българската историческа наука в условията на преход (1985 – 2011)“ по Фонд Научни изследвания към МОН (ръководител)
 • „Collegium Historicum. Програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, постдокторанти и млади учени в ИФ на СУ”. Към Европейски социален фонд 2007 – 2013, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
 • „Описване, дигитализиране и анализ на документи за българската история, сръбската и югославската история от архива на Сърбия, архива на Югославия, архива на Белград и военния архив на Сърбия“
 • „Алманаси, годишници и доклади на Княжество и Царство България (1878 – 1939)“ по SUDigital – дигитални ресурси за проучване, опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство“ по Фонд Научни изследвания към МОМН
 • „Международна асоциация по българистика“ по УКХ „Алма Матер“
Научни интереси:
 • Нова българска история – политическа система, политически партии, избори и изборно законодателство, икономика

 

Избрани публикации:

Книги и учебни помагала:

 1. Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим! София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, 478 с.
 2. Войната такава, каквато беше. България в Балканската война 1912 – 1913. Албум (съавторство с В. Янчев, Вл. Станев и Л. Юруков). София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2012.
 3. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда . Наръчник за учители. София, МОМН, 2013, 225 с. (в колектив)

Редакции, съставителства и отзиви:

 1. За Коста Тодоров и неговата „Изповед“ (отзив за спомените на Коста Тодоров. „Изповедта на една луда балканска глава“. София, 2012 – http://www.fakel.bg/index.php?t=1697
 2. Материали от Третия международен конгрес по българистика (23-26 май 2013 г.) (под печат) – редакция и съставителство

Статии:

 1. Българската партийна система до Първата световна война – европейски белези и местни особености. // Анамнеза, V, 2010, № 11, кн. 1, с. 66 – 100. <http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi11-Zhivkov/Zhivkov.html>
 2. Същото: – В: Историческият Хабитус – опредметената история. Сборник в чест на 65-годишнината на доц. д-р Румен Донков. София, УИ „Св. Климент Охридски“ , 2013.
 3. Залезът на русофилството. Прогресивнолибералната партия в България, Октомврийската революция в Русия и комунистическото движение (1918 – 1920). – В: Материали от Третия международен конгрес по българистика (под печат).
 4. История след края на историята. Прогресивнолибералите през 20-те и началото на 30-те години на ХХ в. – В: Кюстендилски четения (под печат).
 5. „Личният режим“ на Фердинанд или за ролята на монарха при смените на правителствата. – В: Collegium Historicum, Т. 2. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, с. 276 – 288.
 6. Предизвикателствата на опозиционния статус. Прогресивнолибералната партия (1903 – 1911). // ГСУ, ИФ, СІ, 2013, с. 171 – 242.
 7. Прогресивнолибералите на власт. Хомогенният кабинет на д-р Стоян Данев (декември 1901 – май 1903). // История, ХVІІІ, 2010, № 5 – 6, с. 43 – 81.
 8. Прогресивнолибералите и Независимостта. – В: Независимостта на България 1908 година – поглед от ХХІ век. Сборник доклади от международна научна конференция, проведена в София на 19 – 20 септември 2008 година. София, ИИ БАН, 2010, с. 128 – 144.
 9. Същото: // Минало, ХVІ, 2009, № 3, с. 55 – 64.
 10. Прогресивнолибералите, Патриотичният блок и провалът на идеята за коалиционно управление (1907 – 1908). – В: Кюстендилски четения (под печат)
 11. Прогресивнолибералите. Рейтинг, социални връзки и зависимости. // ИДА, СІІІ – СІV, 2013, с. 108 – 141.
 12. Прогресивнолибералната партия и антикризисната политика на радославистките кабинети (януари 1899 – ноември 1900 г.). // Минало, ХVІІІ, 2011, № 3, с. 33 – 42.
 13. Първи стъпки на движението на движението за избирателни права на българската жена. // Минало, ХІV, 2007, № 4, с. 22 – 31.
 14. Същото : // Литературен клуб, 2006 <http://www.litclub.bg/library/fil/zhivkov/jeni.html >
 15. Ролята на адвокатите за спасяването на българските евреи през Втората световна война. // Адвокатски преглед, 2013, № 12, с. 3 – 23 (съвместно с Владимир Станев)
История и цивилизации