Албена Александрова

Биология и ЗО

Преподавател по учебния предмет биология и здравно образование в гимназията от 1996 година.

Председател на методическото обединение по природни науки, математика и информатика от учебната 1997/8 година.

От същата година - класен ръководител с изведени четири паралелки.

Придобита първа професионално квалификационна степен след защитена дипломна работа на тема: "Мотивация чрез междупредметни връзки със старогръцки и латински език в обучението по биология и здравно образование в десети клас" през 2009 година.

От месец септември 2009 година - базов учител към катедра "Методика на обучението по биология" в Софийския университет "Свети Климент Охридски";
Публикации в електронното списание на ДИУУ на тема: "Мотивация" и "Значение и място на междупредметните връзки в процеса на обучение по биология".

Изнесен доклад пред ХІ юбилейна научна конференция с международно участие  "120 години университетско обучение по биология, 45 години Биологически факултет: биологията – традиции и предизвикателства" (27-29 май 2009 година – София).

Участие в ІV национална конференция по биология (11-13 ноември 2010 година – Ловеч) с доклад "Мотивация чрез междупредметни връзки със старогръцки и латински език в обучението по биология и здравно образование в десети клас".

Участие в проект "Разработване на система за оценка на качеството на средното образование" в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” по линия на Европейския съюз (май – декември 2010 година.


Участие в Лятна педагогическа академия, организирана от Сдружение "Професионален форум за образованието" в Китен през месец август 2011 година.

Член на Националната комисия по проверка и оценка на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по биология и здравно образование – майска и септемврийска сесия през 2010 година и майска сесия през 2012 година.

Три години участие в проект "Успех" с теми по антропология, за биоразнообразието и приложението на алтернативната медицина.

Успешно преминато обучение по проект "Квалификация на педагогическите специалисти" (Боровец, 2-6. XII. 2013 година), разработeна курсова работа на тема: "Заинтересовани страни в процеса на оценяване".

Albena.png


Биология и ЗО