Лъчезар Томов

Математика

гл. ас. д-р Лъчезар Томов

Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: Теория на Управлението, Качество на Софтуера, Управление на проекти

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Числени Методи

Възможности за експертиза в областта на: Теория на Управлението, Качество на Софтуера

Преподавателски интереси в областта на: Уеб базирани приложения, клиент-сървър

Образование:

2011 г. Доктор – Теория на Управлението, ТУ-София

2005 г. Магистър АИУТ, ТУ-София

2003 г. Бакалавър АИУТ, ТУ-София

1999 г. Средно образование с профил “Счетоводство и фирмена култура”, 121 СОУ

Участие в национални и международни проекти:

2013 г. Европейски проект на НБУ „Подготовка на специалисти по информационни технологии в икономиката на знанието

2008 -   вх.№ 87 ни-8/2008 “ХИБРИДНА СРЕДА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ САУ В РЕАЛНО ВРЕМЕ  2008 г.

По-важни публикации:

Гарипов, Е., Л. Томов (2004). Проектиране и реализиране на универсален цифров ПИД регулатор с обобщена дискретизация. Годишник на ТУ-София, т. 54, кн. 1, 2004, 25-32.

Гарипов, Е., Л. Томов (2006) Създаване на системи за обучение в автоматиката: компютърно проектиране на ПИД управление. Сп. Автоматика и информатика, 1, 2006, 56-61

Tomov, L., E. Garipov (2007). Choice of Sample Time in Digital PID Controllers. RECENT, Brasov, Romania, vol.8, 2(20), July 2007, 169-178.

Tomov, L., E. Garipov (2010). PID Control Systems with Maximum Gain Margin and Increased Speed Performance. Information Technology and Control. Sofia, 1, 2010, 25-33

V.Ivanova,L.Tomov, Towards e-Leadership M.Sc. Program Curricula”, CSECS 2014, http://www.csecs.org/final-conference-schedule/

L.Tomov, V.Ivanova, Teaching good practices in software engineering by counterexamples, CSECS 2014, http://www.csecs.org/final-conference-schedule/

L.Tomov, V.Ivanova. Software quality from systems perspective, CSECS 2015

L.Tomov, V.Ivanova. Software understandability model, CSECS 2015

Lucho-Tomov.png

Математика