Прием

Възможности

Тук ще намерите информация за приема в различните класове в гимназията и графика на дейностите.

Прием V клас

Натиснете бутона по-долу за да видите графика на приемната кампания в пети клас.

Класиране на приетите ученици в V клас в НГДЕК

Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“ е продължител на традицията за класическо образование в България. В нашето училище активно се изучават хуманитарни дисциплини, които дават широк поглед върху света и възможност за успешно развитие на младите хора. Желанието ни е да разширим обучението, което предлагаме и да популяризираме хуманитарното образование в страната. Започвайки от по-ранна възраст занимания с Антична култура и Латински език, децата ще придобият редица компетентности, които  ще им бъдат от полза в следващите етапи на своето образование. От 1977г. до днес основна цел на Гимназията е да възпитава и обучава своите ученици в духа на светското класическо образование. Естественото развитие на нашето училище предполага да разширим обучението си и да го направим достъпно и за по-малки ученици, затова и от учебната 2019/2020 година обявяваме прием в пети клас. 

За учебната 2024/2025 година НГДЕК обявява прием за пети клас за 60 ученици в 3 паралелки. Приемът ще се осъществява съгласно Наредба №1 от 12.08.2016 г. на Министерство на културата. Учебните часове ще се осъществяват в кв. Модерно предградие, ул. Баба 16. Кандидатите за приемане след IV клас се явяват на проверка на способностите по български език и литература и по човека и обществото. Повече за приемния изпит може да прочетете тук. Кандидатите за V клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от:

 • 1. оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен ІV клас. (6+6+6+6 = 24т.)
 • 2. удвоен брой точки по български език и литература от националното външно оценяване след ІV клас. (100х2=200т.)
 • удвоен брой точки от теста по български език и литература и по човекът и обществото, който се провежда в НГДЕК. (100х2=200т.)
 • Максимален бал: 424 точки.

Учениците и техните родители при записване подават и заявление, в което посочват какъв език искат да изучават като първи чужд език. Възможностите са английски, немски, италиански, френски, руски и испански език. Учениците ще имат допълнителни часове по История, Български език, както и предмета Антична култура. Като факултативни учебни часове се предлагат занимания по Латински или Италиански език.

Всички дейности по приема се осъществяват електронно

Всички дейности по приема се осъществяват по електронен път или в канцеларията на училището от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден (02 827 7358). При въпроси и запитвания, моля изпратете email на адрес – ngdek.priem@gmail.com.

Следете всички новини около Класическата гимназия, като харесате нашата Facebook страница: Класическа гимназия, абонирате се за нашия You Tube канал: НГДЕК  и ни последвате в Instagram: ngdek_official.

График
Дата Описание
19 март 2024 г. от 18.00 часа Ден на отворените врати за 5. клас (онлайн среща с родители и ученици чрез платформата ZOOM)
https://us02web.zoom.us/j/3086780807?pwd=eS9sMkRpSVM2a1Nsb3IwNGgyWDRydz09&omn=83298706511
6 - 7 април 2024 г. от 10.00 часа Първа сесия
Консултации с ученици за приемния изпит за V клас

ЦИЕК към СУ "Св. Климент Охридски", гр. София, бул. Тодор Александров №79, зала 1
2 – 29 май 2024 г. Подаване на:
Заявление за прием (по образец, който можете да намерите прикачен най-долу в статията)
Служебна бележка за редовен ученик през учебната 2023/2024 г. (взима се от настоящото училище на ученика)
18 - 19 май 2024 г. от 10.00 часа Втора сесия
Консултации с ученици за приемния изпит за V клас

ЦИЕК към СУ "Св. Климент Охридски", гр. София, бул. Тодор Александров №79, зала 1
15 юни 2024 г. от 10.00 часа Проверка на способностите по БЕЛ и Човек и обществото

НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16

Проверка на способностите за прием в V клас

Кандидатите за прием в V клас полагат:
 1. писмен изпит по български език и литература от национално външно оценяване (НВО) на 27 май 2024 г. – изпитът се полага в училището, в което се осъществява обучението на учениците в IV клас.
 2. проверка на способностите по Български език и литература и Човекът и обществото, която ще се проведе на 15 юни 2024 г. от 10.00 часа в НГДЕК – ул. Баба №16, кв. Модерно предградие.

          Проверката на способностите е анонимна, състои се в решаване на игрови тест с въпроси от учебното съдържание по Български език и литература и Човекът и обществото за IV  клас. Продължителността ѝ е 90 минути. Игровият тест съдържа 20 въпроса, от които 15 затворени и 5 отворени въпросa. Въпросите са върху исторически текст, адаптиран за учениците от начален курс, който ще бъде предоставен на кандидатите. Въпросите ще свързани с:

1. Езикови компетентности – правописни правила за гласни и съгласни звукове в различни позиции; видове морфеми – представка и корен; сродни думи; морфология –  изменяеми части на речта и техни граматически признаци – съществителни имена, прилагателни имена, числителни имена, глаголи (сегашно, минало и бъдеще време), лични местоимения; синоними и антоними; видове изречения по цел на изказване и по състав – разпознаване на просто изречение; синтаксис – подлог и сказуемо; граматика – пълен и кратък член на имената от мъжки род; пряко и преносно значение на думата.

2. Литературни компетентности –  умение за четене с разбиране; разпознаване и осмисляне на връзката между епизодите в текста; извличане на информация от текста

3. Историческо познание на историята на българските земи, изучавана в IV клас.

4. Географска ориентация и логически връзки между събитие и местоположение.

        За решаването на отворените въпроси  ще се изискват гореспоменатите езикова грамотност, исторически познания и логическо мислене. Те ще са под формата на кръстословица, таблица, карта или игрова схема.       

            Безплатните присъствени консултации ще се проведат на 6-7 април и 18-19 май (събота и неделя) от 10.00  в Зала 1 „Проф. Емил Боев“ в Центъра за източни езици и култури към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (адрес: бул. „Тодор Александров“ 79, 1303 София център, София – намира се на метростанция „Опълченска“, на ъгъла на ул. Опълченска и бул. Тодор Александров). 

            Резултатите от проверката на способностите ще бъдат обявени на 24 юни 2024г. на сайта на НГДЕК заедно със списъците на класираните ученици по бал. Кандидатите за V клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от:

 • 1. оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен ІV клас. (6+6+6+6 = 24т.)
 • 2. удвоен брой точки по български език и литература от националното външно оценяване след ІV клас. (100х2=200т.)
 • удвоен брой точки от теста по български език и литература и по човекът и обществото, който се провежда в НГДЕК. (100х2=200т.)
 • Максимален бал: 424 точки.

      Всички дейности по приема се осъществяват по електронен път или в канцеларията на училището от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден (02 827 7358). При въпроси и запитвания, моля изпратете email на адрес – ngdek.priem@gmail.com.

Прием VIII клас

Приемът в Националната гимназия за древни езици и култури се регламентира с Наредба №1 от 12.08.2016г. (изм, и доп., бр. 18 от 04.03.2022г.) за приемане и преместване на ученици в НГДЕК „Свети Константин Кирил Философ“

Общи условия
 1. В НГДЕК могат да кандидатстват ученици, завършили същата година 7. клас на средните училища със среден успех най-малко 4.00 и годишен успех по български език и литература и история и цивилизации не по-нисък от мн. добър 5.00.
 2. Кандидатите за приемния изпит след 7. клас подават следните документи в срок от 22.05.-05.06.2024 г.:
  • Заявление-образец за кандидатстване съгласно Приложение №2(документът е прикачен най-долу в настоящата статия).
  • служебна бележка за редовен ученик през учебната 2023/2024 г. (издава се от настоящото училище)
 3. Допълнително се прилагат в срок от 08.07-10.07.2024г.:
  • копие на свидетелство за основно образование – онлайн
 1. Документите на кандидатите се приемат по електронен път.
 2. Ученици от VІІ клас, класирани на първо, второ или трето място след заключителния етап от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература, могат да представят документ, издаден от Министерството на образованието и науката (МОН), удостоверяващ получения от тях резултат, за участие в класирането.
Класиране, приемане и записване
 • През учебната 2024/2025 г. НГДЕК обявява прием за VIII клас за 60 ученици в 3 паралелки.
 • Класирането и списъкът на приетите ученици в VIII клас се обявяват писмено в сградата на НГДЕК – ул. Баба N16 и в сайта на НГДЕК на 12 юли в 17:00
 • Приетите ученици се записват от 15 до 17 юли на място, в НГДЕК, ул. „Баба“ 16. включително с оригинала на удостоверението за завършено основно образование и с копие на акта за раждане. Учениците и техните родители при записване подават и заявление, в което посочват какъв чужд език искат да изучават. Трите паралелки (60 ученици) се сформират на база желаните езици – немски, френски, италиански, английски, руски или испански език.
 • Местата на приетите, но незаписали се без уважителни причини в определения срок ученици, се допълват със следващите по реда на бала. С тях се свързва канцеларията на гимназията, за да подадат своите документи.
 • При записването на учениците се уточняват и датите за взимане на мерки и за заплащането на училищното облекло – допълнително ще бъдат информирани приетите ученици. 
 • Първата родителска среща е в началото на септември и датата ѝ ще бъде обявена допълнително.
Важни дати

Ден на отворените врати за кандидат-осмокласниците ще се проведе на 18 април (четвъртък) от 18:00 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Консултации с ученици за приемния изпит за VIII клас ще се проведат на 18 и 19 май 2024 г. от 10.00 ч. в 65. аудитория на Историческия факултет в сградата на Ректората на СУ „Свети Климент Охридски (гр. София, бул. Цар Освободител №15).

Приемен изпит по история и цивилизации на 29 юни 2024 г. от 10:00ч. в НГДЕК – ул. Баба №16, кв. Модерно предградие.

Подаване по електронен път на свидетелството за основно образование – от 8 юли до 10 юли 2024 г.

Приемен изпит по история и цивилизации

Важно!

Подаване на сканирано свидетелство за завършен 7. клас от 8 до 10 юли.

Кандидатите за приемни изпити след VII клас полагат
 1. писмен изпит по български език и литература от национално външно оценяване – изпитът се полага в училището, в което се осъществява обучението на учениците в VII клас.
 2. писмен изпит по история и цивилизации, който ще се се проведе на 29 юни 2024 г. от 10:00ч. в НГДЕК – ул. Баба №16, кв. Модерно предградие.

      Изпитът по история и цивилизации е върху новото учебно съдържание за VII клас. Чрез задачите се проверяват уменията за работа с различни видове текст, за разграничаване  научно от художествено описание, за ориентиране по картата на България, Балканския полуостров и Европа. Също така за свързване на текст с илюстрация, за усвояване знания за постиженията на видни български творци, за свързване на исторически събития с изучени литературни произведения и др. Всяка година гимназията ни организира безплатни консултации за приемния изпит, които се провеждат в рамките на една седмица (през април и юни) от преподавателите ни по история и цивилизации и са достъпни за всички кандидат-осмокласници.

Продължителността на изпита е 3 астрономически часа. Оценяването на кандидатите на изпита по история и цивилизация се извършва от комисия, определена със заповед от директора на гимназията. Резултатите от приемния изпит се обявяват на 6 юли на официалния сайт.

Безплатни консултации за приемния изпит по история ще се проведат от 10.00 часа на 18 и 19 май в 65-а аудитория в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (южно крило на Ректората).

Ученици от VІІ клас, класирани на първо, второ или трето място след заключителния етап от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература, могат да представят документ, издаден от Министерството на образованието и науката (МОН), удостоверяващ получения от тях резултат, за участие в класирането.

Образуване на бала
 1. годишна оценка по български език и литература с коефициент 1 (максимални 50 точки);
 2. годишна оценка по история и цивилизации с коефициент 1 (макс. 50 т.);
 3. удвоена оценка от външното оценяване по български език и литература (2 Х 100 т. – макс. 200 т.);
 4. удвоена оценка от изпита по история и цивилизации, проведен в НГДЕК (2 Х 100 т. – макс. 200 т.);

   Максимален бал: 500 точки (6.00).

*Класирането за НГДЕК е вътрешно и не е необходимо да търсите за отбелязване нашето училище в списъците с другите при кандидатстването.

Прием в други класове

Процедура и график на прием на ученици след V, VI и VIII клас. Свободните места за учебната 2024/2025 година са обявени!

Прием след 5. и 6. клас

НГДЕК обявява 5 (пет) свободни места за ученици в 6. клас за учебната 2023-2024 година: 3 места в паралелка с немски език и 2 места в паралелка с италиански език. Приемът се осъществява съгласно процедурата по приемане на ученици в НГДЕК след 5. клас, с която може да се запознаете по-долу. Кандидатът трябва да е завършил 5. клас през учебната 2022-2023 година и да има не по-ниска годишна оценка от много добър 5,00 по учебните предмети Български език и литература, История и цивилизации, Чужд език и Математика. Кандидатите се явяват на изпит по конспект върху учебното съдържание за специализирана подготовка по учебните предмети История и цивилизации и Антична култура, който може да изтеглите от настоящата страница. 

Класирането е в низходящ ред според оценката от положения изпит, която е не по-малко от много добър 4,50.

НГДЕК няма обявени свободни места за кандидати за прием в 7. клас за учебната 2023-2024 година. Кандидатите за прием в 7. клас за учебната 2023-2024 година трябва да са завършили 6. клас през учебната 2022-2023 година и да имат не по-ниска годишна оценка от много добър 5,00 по учебните предмети Български език и литература, и История и цивилизации. Те се явяват на изпит по конспект върху учебното съдържание от 5. и 6. клас за специализирана подготовка по учебните предмети История и цивилизации и Антична култура, който може да изтеглите от настоящата страница. 

Кандидатите се класират в низходящ ред според оценката от положените изпити за 5. и 6. клас, която е не по-малко от много добър 4,50.

 • Конспект за изпит за 6. клас проверка на способностите по История и цивилизации и Антична култура – изтегли от тук.
 • Конспект за изпит за 7. клас проверка на способностите по История и цивилизации и Антична култура – изтегли от тук.

Документите за допълнителен прием на ученици изпратете сканирани на: ngdek.priem@gmail.com

График на приема след 5. и 6. клас
Обявяване на свободни места до 15 юни 2023 г. на електронния сайт на училището
Подаване на заявление за приемане/преместване след 5 клас и служебна бележка от настоящото училище, удостоверяваща, че кандидатът се обучава в 5. или 6. клас 21.06 – 30.06.2023 – от 10.00 до 16.00 ч. онлайн или в НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16
Консултации за изпита за проверка на способностите по Антична култура и История и цивилизации За кандидати след 5. клас: в сградата на ул. Баба 16, кв. Модерно предградие
05.07.2023 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч.
06.07.2023 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч.
07.07.2023 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч.
За кандидати след 6. клас:
Провеждане на изпита 10.07.2023 г. – 10.00 часа, НГДЕК кв. „Модерно предградие“, ул. „Баба“ 16
Обявяване на резултатите от изпита 12.07.2023 г. – на сайта на НГДЕК
Класиране на приетите ученици в 6. клас.
Записване на приетите ученици 13.07.2023 г. от 10.00 до 16.00 ч. в НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16
Прием след 8. клас

За ученици в 9. клас за учебната 2023-2024 година НГДЕК няма обявени свободни места. Приравнителните изпити за постъпване в 9. клас са по латински език и по история и цивилизации по установен конспект върху материал от 8. клас и се провеждат на 1. и 4. юли 2022 г.

Кандидатите се класират в низходящ ред според оценката от положените изпити, която е не по-малко от много добър 4,50.

 • Конспект по латински език за приравнителен изпит след 8. клас – изтегли от тук.
 • Конспект по история и цивилизации за приравнителен изпит след 8. клас – изтегли от тук.

Документите за допълнителен прием на ученици изпратете сканирани на: ngdek.priem@gmail.com

Приетите ученици се записват до 12.00 часа на 6. юли, като на 8, 11 или 12 юли трябва да дадат мерки за училищно облекло в сградата на ул. „Баба №16“, кв. Модерно предградие.

График на приема след 8. клас
Обявяване на свободни места до 2 юни 2022 г. на електронния сайт на училището
Подаване на:
 • заявление за приемане/преместване след 8. клас (по образец)
 • служебна бележка от настоящото училище, удостоверяваща, че кандидатът се обучава в 8. клас
 • учебен план, по който се обучава ученикът през учебната 2021-2022 година
14.06 – 24.06.2022 – от 10.00 до 16.00 ч. онлайн или в НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. "Баба 16"
Консултации за приравнителните изпити по Латински език и История и цивилизации Латински език: 24.06, 27.06, 29.06.2022 г. от 14.00 часа в сградата на НГДЕК кв. „Модерно предградие“, ул. „Баба“ 16

История и цивилизации: 27.06 и 29.06 от 16.00 часа в сградата на НГДЕК кв. „Модерно предградие“, ул. „Баба“ 16
Провеждане на изпитите Латински език:
01.07.2022 – 9.00 часа (писмена част) и 12.30 (устна част), НГДЕК кв. „Модерно предградие“, ул. „Баба“ 16

История и цивилизации:
04.07.2022 – 10.00 часа, НГДЕК кв. „Модерно предградие“, ул. „Баба“ 16
Обявяване на резултатите от изпитите 05.07.2022 г. – на сайта на НГДЕК
Записване на приетите ученици 06.07.2022 г. от 10.00 до 16.00 ч. в НГДЕК, кв. "Модерно предградие", ул. Баба 16