Курсът на обучение в гимназията е петгодишен /VIII-ХII клас/ и протича в две степени - гимназиална и лицейна. Учениците и техните родители при записване подават и заявление, в което посочват какъв чужд език искат да изучават. По този начин се делят и паралелките ни като възможностите са немски, италиански, френски, английски, испански и руски език.
Първата степен /VІІІ-Х клас/ осигурява балансирано обучение между хуманитарните и общообразователните дисциплини със засилено изучаване на езици - древни и съвременни. През първата степен се изучават специалните и общообразователните предмети.
Втората степен /ХІ-ХІІ клас/ осигурява задълбочена и целенасочена подготовка, осигуряваща плавния преход между средното и висшето образование. През втората степен се изучават специалните и профилиращите предмети.
Минималният брой на учениците в една паралелка в гимназията е 18 души, а максималният брой - 26, съгласно Наредба №9 на Министерство на културата.
Паралелките могат да се делят на групи по следния начин:

  • при обучението по латински, старобългарски, старогръцки и съвременните езици - 13 ученици.
  • при профилирано обучение в ХІ и ХІІ клас - от 10 до 13 ученици.

Завършване на образователна степен

След успешното завършване на VІІІ клас учениците от Националната гимназия за древни езици и култури получават свидетелство за завършено основно образование по образец, утвърден от Министерството на образованието.
Завършилите успешно гимназиалната степен /VІІІ-Х клас/ имат право да продължат образованието си в лицейната степен /ХІ-ХІІ клас/ на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ".
Завършилите успешно лицейната степен на Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил Философ" защитават дипломна работа пред комисия, определена със заповед на директора на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" или на декан на факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Завършилите успешно лицейната степен на Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил Философ" полагат задължителните държавни зрелостни изпити съгласно изискванията на Министерството на образованието и науката.
След успешно завършване на ХІІ клас, след успешната защита на дипломна работа и след успешното полагане на задължителни държавни зрелостни изпити учениците получават диплома за завършено средно образование по образец, утвърден от Министерството на културата.

Засилено хуманитарно обучение

Приетите след 2017 година се обучават по нов учебен план, заради влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование. Той запазва напълно спецификите на Гимназията и дори ги разширява. Редом с часовете по Латински (8-12 клас), Старогръцки (9-12 клас) и Старобългарски (10-12 клас), нашите ученици изучават История на музиката, История на класическото образование, Етнология, Езикознание и други дисциплини.

Профил „Хуманитарен, за приетите след 2017 година, предлага разширено изучаване на предметите Български език и литература, История и цивилизация и Философия. В 9 клас се изучават 5 часа седмично предмети с историческа насоченост.

От две години насам в обучението по Латински език постепенно се въвежда иновативния метод на преподаване на Academia Vivarium Novum, който позволява на учениците да учат латинския език като жив чрез диалози, игри и примери от ежедневието. За повече информация разгледайте сайта на академията - https://vivariumnovum.net/en. За допълнителна подготовка на нашите ученици по латински език се осъществява и посещение в академията през втория срок на  8. клас.

Националната гимназия за древни езици и култури е хуманитарна гимназия със засилено изучаване на древни езици и култури. Тя има статут на Национален класически лицей към СУ "Св. Климент Охридски" по решение на Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски"от 07.12.1994г. Стараем се да предоставяме качествено и интересно образование. Горди сме с постиженията на наши ученици в целия свят, гордеем се и с това, че сме единствената гимназия в България, която е пълноправен член на академичната общ.

Наша основна цел е да извисим своите ученици и да ги превърнем в младото класическо поколение на България.

Учебни предмети

Учебните предмети в Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил Философ" се делят на специални и общообразователни.

Специалните предмети са хуманитарните предмети, чуждите езици и профилиращите предмети. Специалните предмети отговарят на целите и задачите на Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил Философ". Те характеризират вида на училището.
Общообразователните предмети са природоматематическите предмети.

В свободноизбираемата подготовка са включени спорт, кръжоци, клубове, секции, хорови и театрални състави.

Програмите, по които се изучават, покриват изискванията на Министерството на образованието и науката, но са специфични за Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил Философ" и се утвърждават от съответните факултети на СУ "Св. Климент Охридски" и от Министерство на културата съгласно изискванията за общообразователния минимум и разпределението на учебното време.

Учебната практика се провежда в учебните дни, предвидени от Министерството на образованието и науката за екскурзии, и в извън учебните седмици, определени в настоящия план. По време на учебната практика се провеждат лекции, беседи и упражнения от учителите по съответните дисциплини. Учебната практика се утвърждава със заповед на Директора на Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил Философ". Повече за нея ще намерите на страницата Извънкласни дейности.


group-of-school-kids-with-teacher-sitting-in-classroom-and-raising-hands-1170x520.jpg