Изпитните работи на кандидатите може да се прегледат от 4 до 8 юли между 10.00 и 16.00 часа в сградата на ул. "Баба №16", кв. Модерно предградие.

          Кандидатите за прием в V клас полагат: 

 1. писмен изпит по български език и литература от национално външно оценяване (НВО) - изпитът се полага в училището, в което се осъществява обучението на учениците в IV клас.
 2. проверка на способностите по Български език и литература и Човекът и обществото, която ще се проведе на 11 юни от 10.00 часа в корпус 1 на НГДЕК - ул. Баба №16, кв. Модерно предградие.

            Проверката на способностите е анонимна, състои се в решаване на игрови тест с въпроси от учебното съдържание по Български език и литература и Човекът и обществото за IV  клас. Продължителността ѝ е 90 минути. Игровият тест съдържа 20 въпроса, от които 15 затворени и 5 отворени въпросa. Въпросите са върху исторически текст, адаптиран за учениците от начален курс, който ще бъде предоставен на кандидатите. Въпросите ще свързани с:

  1. Езикови компетентности - правописни правила за гласни и съгласни звукове в различни позиции; видове морфеми - представка и корен; сродни думи; морфология -  изменяеми части на речта и техни граматически признаци - съществителни имена, прилагателни имена, числителни имена, глаголи (сегашно, минало и бъдеще време), лични местоимения; синоними и антоними; видове изречения по цел на изказване и по състав - разпознаване на просто изречение; синтаксис - подлог и сказуемо; граматика - пълен и кратък член на имената от мъжки род; пряко и преносно значение на думата.

  2. Литературни компетентности -  умение за четене с разбиране; разпознаване и осмисляне на връзката между епизодите в текста; извличане на информация от текста

  3. Историческо познание на историята на българските земи от времената на тракийската древност и наследство до началото на ХХ в.

  4. Географска ориентация и логически връзки между събитие и местоположение.

          За решаването на отворените въпроси  ще се изискват гореспоменатите езикова грамотност, исторически познания и логическо мислене. Те ще са под формата на кръстословица, таблица, карта или игрова схема.

             

              Безплатните присъствени консултации ще се проведат на 14 и 15 май от 10.00 до 12.00 часа в 241-а аудитория (2. етаж) в северното крило на Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

              Резултатите от проверката на способностите ще бъдат обявени на 21 юни на сайта на НГДЕК заедно със списъците на класираните ученици по бал. Кандидатите за V клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от:

  • 1. оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен ІV клас. (6+6+6+6 = 24т.)
  • 2. удвоен брой точки по български език и литература от националното външно оценяване след ІV клас. (100х2=200т.)
  • удвоен брой точки от теста по български език и литература и по човекът и обществото, който се провежда в НГДЕК. (100х2=200т.)
  • Максимален бал: 424 точки.

        Всички дейности по приема се осъществяват по електронен път или в канцеларията на училището от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден (02 827 7358). При въпроси и запитвания, моля изпратете email на адрес – ngdek.priem@gmail.com. Поради епидемиологичната обстановка в страната ще отговаряме на всички въпроси на посочения електронен адрес и ще осигурим подходяща онлайн форма за подаването на документите по приема.


  Прикачени файлове

  group-of-school-kids-with-teacher-sitting-in-classroom-and-raising-hands-1170x520.jpg