Актуална информация за приема през 2021/2022 в осми клас ще бъде обявена през месец февруари.

Приемът в Националната гимназия за древни езици и култури се регламентира с Наредба №1 от 12.08.2016г. (изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 8.11.2019г.) за приемане и преместване на ученици в НГДЕК "Свети Константин Кирил Философ"

Общи условия

 1. В НГДЕК могат да кандидатстват ученици, завършили същата година 7 клас на средните училища със среден успех най-малко 4.00 и годишен успех по български език и литература и история и цивилизации не по-нисък от мн. добър 5.00.
 2. Кандидатите за приемния изпит след 7 клас подават следните документи в срок от 26.05.-18.06.2020г.:
  • Заявление-образец за кандидатстване съгласно Приложение №2.
  • служебна бележка за редовен ученик през учебната 2019/2020г.
 3. След излизането на резултатите от приемния изпит по история, допълнително се прилагат в срок от 6 юли до 9 юли 2020г.:
  • оригинал и копие на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на служебната бележка за получената оценка по български език и литература от НВО.
 4. Документите на кандидатите се приемат по електронен път или в канцеларията на гимназията - София, ул. Баба №16, кв. Модерно предградие с работно време 8:30-16:00 часа.
 5. Ученици от VІІ клас, класирани на първо, второ или трето място след заключителния етап от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на състезанието за решаване на тестове по български език и литература, могат да представят документ, издаден от Министерството на образованието и науката (МОН), удостоверяващ получения от тях резултат, за участие в класирането.

Класиране, приемане и записване

 • Класирането и списъкът на приетите ученици в VIII клас се обявяват писмено в сградата на НГДЕК - ул. Баба N16 и в сайта на НГДЕК на 13 юли 2020г.
 • Приетите ученици се записват от 14 до 17 юли включително с оригинала на удостоверението за завършено основно образование и с оригинала на служебната си бележка. Учениците и техните родители при записване подават и заявление, в което посочват какъв чужд език искат да изучават. Трите паралелки (78 ученици) се сформират на база желаните езици - немски, френски, италиански, английски, руски или испански език. За изучаването на съответен език са необходими минимум 13 деца за сформиране на група.
 • Местата на приетите, но незаписали се без уважителни причини в определения срок ученици, се допълват със следващите по реда на бала. С тях се свързва канцеларията на гимназията, за да подадат своите документи.
 • При записването на учениците се уточняват и датите за взимане на мерки и за заплащането на училищното облекло - блуза с яка (18лв.), блуза с дълъг ръкав (20лв.), риза (26лв.), суичър (33.60лв.), вратовръзка (11лв.). През тази година бъдещите осмокласници ще дават мерки на 23 юли, 24 юли и 29 юли от 9:00 до 16:00 часа. Те трябва да имат задължително по една от всяка дреха за учебните и официални дни на НГДЕК.
 • Първата родителска среща е през септември и датата ѝ ще бъде обявена допълнително.

Важни дати:

Ден на виртуално отворените врати за кандидат-осмокласниците ще се проведе на 23 май от 11:00 часа в платформата ZOOM.

Приемен изпит по история и цивилизации на 5 юли 2020г. от 10:00ч. в База 1 на НГДЕК - ул. Баба №16, кв. Модерно предградие.

 • Помагало за кандидат-осмокласници в НГДЕК с примерни тестове за изпита по история. Консултации за приемния изпит с преподаватели от гимназията няма да се провеждат. Материалът за изпита няма да бъде намален. Помагалото ще помогне на всеки от кандидатите да се подготви по отличен начин за нашия изпит.

Подаване на оригинал на служебната бележка с резултата от НВО по БЕЛ и оригинал на свидетелството за основно образование - от 6 юли до 9 юли 2020г.

Изисквания за прием след 8. клас:

Приравнителните изпити се провеждат за постъпване в IX клас на Националната гимназия за древни езици и култури само след обявени места в края на месец юни. Изпитите са по латински език и по история и цивилизация по установен конспект върху материал от VIII клас и се провеждат в началото на месец септември.

 1. Молба и удостоверение за завършен VIII клас в годината на кандидатстване.
 2. Успехът от приравнителните изпити да е най-малко много добър /4.50/.

Може да задавате своите въпроси относно приема на: ngdek.priem@gmail.com


  Прикачени файлове