ВАЖНО! От 23 май до 6 юни може да подадете заявление за прием и служебна бележка за участие в приемната кампания за 8. клас в НГДЕК за учебната 2022/2023 година. Натиснете тук.

Приемът в Националната гимназия за древни езици и култури се регламентира с Наредба №1 от 12.08.2016г. (доп., бр. 49 от 29.05.2020г., в сила от 29.05.2020г.) за приемане и преместване на ученици в НГДЕК "Свети Константин Кирил Философ"

Общи условия

 1. В НГДЕК могат да кандидатстват ученици, завършили същата година 7. клас на средните училища със среден успех най-малко 4.00 и годишен успех по български език и литература и история и цивилизации не по-нисък от мн. добър 5.00.
 2. Кандидатите за приемния изпит след 7. клас подават следните документи в срок от 23.05.-06.06.2022 г.:
  • Заявление-образец за кандидатстване съгласно Приложение №2.
  • служебна бележка за редовен ученик през учебната 2021/2022 г. (издава се от настоящото училище)
 3. Допълнително се прилагат в срок от  02.07-06.07.2022 г.:
  • оригинал и копие на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на служебната бележка за получената оценка по български език и литература от НВО.
 4. Документите на кандидатите се приемат по електронен път.
 5. Ученици от VІІ клас, класирани на първо, второ или трето място след заключителния етап от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература, могат да представят документ, издаден от Министерството на образованието и науката (МОН), удостоверяващ получения от тях резултат, за участие в класирането.

Класиране, приемане и записване

 • Класирането и списъкът на приетите ученици в VIII клас се обявяват писмено в сградата на НГДЕК - ул. Баба N16 и в сайта на НГДЕК в 17:00 часа на 7 юли 2022 г.
 • Приетите ученици се записват на 8, 11 и 12 юли включително с оригинала на удостоверението за завършено основно образование и с оригинала на служебната си бележка. Учениците и техните родители при записване подават и заявление, в което посочват какъв чужд език искат да изучават. Трите паралелки (78 ученици) се сформират на база желаните езици - немски, френски, италиански, английски, руски или испански език.
 • Местата на приетите, но незаписали се без уважителни причини в определения срок ученици, се допълват със следващите по реда на бала. С тях се свързва канцеларията на гимназията, за да подадат своите документи.
 • При записването на учениците се уточняват и датите за взимане на мерки и за заплащането на училищното облекло - блуза с яка (18лв.), блуза с дълъг ръкав (20лв.), риза (26лв.), суичър (33.60лв.), вратовръзка (11лв.)Те трябва да имат задължително по една от всяка дреха за учебните и официални дни на НГДЕК.
 • Първата родителска среща е през септември и датата ѝ ще бъде обявена допълнително.

Важни дати:

Ден на виртуално отворените врати за кандидат-осмокласниците ще се проведе на 18 април от 18:00 часа в платформата ZOOM.

Приемен изпит по история и цивилизации на 25 юни 2022 г. от 10:00ч. в База 1 на НГДЕК - ул. Баба №16, кв. Модерно предградие..

Подаване на оригинал на служебната бележка с резултата от НВО по БЕЛ и оригинал на свидетелството за основно образование - от 2 юли до 6 юли 2022 г.


Може да задавате своите въпроси относно приема на: ngdek.priem@gmail.com


  Прикачени файлове