Приемът в Националната гимназия за древни езици и култури се регламентира с Наредба №1 от 12.08.2016г. (изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 8.11.2019г.) за приемане и преместване на ученици в НГДЕК "Свети Константин Кирил Философ".

Общи условия

 1. В НГДЕК могат да кандидатстват ученици, завършили същата година 7 клас на средните училища със среден успех най-малко 4.00 и годишен успех по български език и литература и история и цивилизации не по-нисък от мн. добър 5.00.
 2. Кандидатите за приемния изпит след 7 клас подават следните документи в срок от 26.05.-08.06.2020г.:
  • служебна бележка за редовен ученик през учебната 2019/2020г.
 3. След излизането на резултатите от приемния изпит по история, допълнително се прилагат в срок от 30 юни до 9 юли 2020г.:
  • оригинал и копие на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на служебната бележка за получената оценка по български език и литература от НВО.
 4. Документите на кандидатите се приемат в канцеларията на гимназията - София, ул. Баба №16, кв. Модерно предградие с работно време 8:30-16:00 часа.
 5. Ученици от VІІ клас, получили оценка от мн. добър 5.00 до отличен 6.00 след заключителния етап от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на състезанието за решаване на тестове по български език и литература, могат да представят документ, издаден от Министерството на образованието и науката (МОН), удостоверяващ получения от тях резултат, за участие в класирането.

Класиране, приемане и записване

 • Класирането и списъкът на приетите ученици в VIII клас се обявяват писмено в сградата на НГДЕК - ул. Баба N16 и в сайта на НГДЕК на 10 юли 2020г.
 • Приетите ученици се записват до 16 юли включително (без събота и неделя) с оригинала на удостоверението за завършено основно образование и с оригинала на служебната си бележка. Учениците и техните родители при записване подават и заявление, в което посочват какъв чужд език искат да изучават. Трите паралелки (78 ученици) се сформират на база желаните езици - немски, френски, италиански, английски, руски или испански език. За изучаването на съответен език са необходими минимум 13 деца за сформиране на група.
 • Местата на приетите, но незаписали се без уважителни причини в определения срок ученици, се допълват със следващите по реда на бала. С тях се свързва канцеларията на гимназията, за да подадат своите документи.
 • При записването на учениците се уточняват и датите за взимане на мерки и за заплащането на училищното облекло - блуза с яка (18лв.), блуза с дълъг ръкав (20лв.), риза (26лв.), суичър (33.60лв.), вратовръзка (безплатно). През тази година бъдещите осмокласници ще дават мерки на 17. юли от 10:00 часа и на 18. юли от 9:00 часа. Ще бъде обявена и допълнителна дата за тези, които не успеят в посочените. Те трябва да имат задължително по една от всяка дреха за учебните и официални дни на НГДЕК.
 • Първата родителска среща е през септември и датата ѝ ще бъде обявена допълнително.

Важни дати:

Дните на отворените врати за кандидат-осмокласниците се отлагат временно.

Приемен изпит по история и цивилизации на 20 юни 2020г. от 10:00ч. в База 1 на НГДЕК - ул. Баба №16, кв. Модерно предградие.

Подаване на оригинал на служебната бележка с резултата от НВО по БЕЛ и оригинал на свидетелството за основно образование - от 30 юни до 9 юли 2020г.

Изисквания за прием след 8. клас:

Приравнителните изпити се провеждат за постъпване в IX клас на Националната гимназия за древни езици и култури само след обявени места в края на месец юни. Изпитите са по латински език и по история и цивилизация по установен конспект върху материал от VIII клас и се провеждат в началото на месец септември.

 1. Молба и удостоверение за завършен VIII клас в годината на кандидатстване.
 2. Успехът от приравнителните изпити да е най-малко много добър /4.50/.


  Прикачени файлове