Приемът в Националната гимназия за древни езици и култури се регламентира с Наредба №1 от 12.08.2016г. (доп., бр. 49 от 29.05.2020г., в сила от 29.05.2020г.) за приемане и преместване на ученици в НГДЕК "Свети Константин Кирил Философ"

Общи условия

 1. В НГДЕК могат да кандидатстват ученици, завършили същата година 7. клас на средните училища със среден успех най-малко 4.00 и годишен успех по български език и литература и история и цивилизации не по-нисък от мн. добър 5.00.
 2. Кандидатите за приемния изпит след 7. клас подават следните документи в срок от 22.05.-05.06.2023 г.:
  • Заявление-образец за кандидатстване съгласно Приложение №2.
  • служебна бележка за редовен ученик през учебната 2022/2023 г. (издава се от настоящото училище)
 3. Допълнително се прилагат в срок от  01.07-05.07.2023 г.:
  • копие на свидетелство за основно образование - онлайн; 
 1. Документите на кандидатите се приемат по електронен път.
 2. Ученици от VІІ клас, класирани на първо, второ или трето място след заключителния етап от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература, могат да представят документ, издаден от Министерството на образованието и науката (МОН), удостоверяващ получения от тях резултат, за участие в класирането.

Класиране, приемане и записване

 • Класирането и списъкът на приетите ученици в VIII клас се обявяват писмено в сградата на НГДЕК - ул. Баба N16 и в сайта на НГДЕК в 17:00 часа на 6 юли 2023 г.
 • Приетите ученици се записват на 7, 10 и 11 юли включително с оригинала на удостоверението за завършено основно образование и с оригинала на служебната си бележка. Учениците и техните родители при записване подават и заявление, в което посочват какъв чужд език искат да изучават. Трите паралелки (78 ученици) се сформират на база желаните езици - немски, френски, италиански, английски, руски или испански език.
 • Местата на приетите, но незаписали се без уважителни причини в определения срок ученици, се допълват със следващите по реда на бала. С тях се свързва канцеларията на гимназията, за да подадат своите документи.
 • При записването на учениците се уточняват и датите за взимане на мерки и за заплащането на училищното облекло - допълнително ще бъдат информирани приетите ученици. 
 • Първата родителска среща е в началото на септември и датата ѝ ще бъде обявена допълнително.

Важни дати:

Ден на отворените врати за кандидат-осмокласниците ще се проведе на 25 април (вторник) от 18:00 часа в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Приемен изпит по история и цивилизации на 24 юни 2023 г. от 10:00ч. в База 1 на НГДЕК - ул. Баба №16, кв. Модерно предградие..

Подаване по електронен път на свидетелството за основно образование - от 1 юли до 5 юли 2023 г.


Може да задавате своите въпроси относно приема на: ngdek.priem@gmail.com


  Прикачени файлове