Училищен правилник, заявления, молби и др.

Нормативни документи на НГДЕК

  • Статут за учебно-методическата дейност на СУ „Св. Климент Охридски“ и Националната гимназия за древни езици и култури.
  • Правилник за приложение на статута на асоциирания лицей Национална гимназия за древни езици и култури ”Константин-Кирил Философ” към СУ „Св. Климент Охридски“.

Закони, наредби и правилници на Министерство на образованието и науката

  • Закон за народната просвета.
  • Закон за предучилищното и училищното образование.
  • Правилник за прилагане на Закона за народната просвета.
  • Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.
  • Наредба № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити.

Заявления и молби на ученици